W dniu 27.07.2016 r., Zarząd Emitenta podjął decyzję o wyemitowaniu w dniu 29 lipca 2016 roku („Dzień Emisji”), 200 000 (dwustu tysięcy) obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB B 290721, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 200 000 000 zł (dwustu milionów złotych) („Obligacje”). Obligacje wyemitowane zostaną w ramach programu emisji, w łącznej kwocie nie wyższej niż 500 000 000 zł (pięćset milionów złotych), w zakresie którego Emitent dotychczas wyemitował obligacje o wartości nominalnej 300 000 000 zł (trzystu milionów złotych) (patrz raport bieżący nr 30/2015 z dnia 26.06.2015 r.). Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

Dzień wykupu Obligacji ustalony został na dzień 29 lipca 2021 roku („Dzień Wykupu”). Obligacje wyemitowane zostaną, jako obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu i w Dniu Emisji zostaną zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,05 %. Oprocentowanie płatne będzie w 6 (sześcio) miesięcznych okresach odsetkowych.

Emitent uprawniony będzie do wykupienia 100% lub 50% Obligacji przed Dniem Wykupu, w dniu 29 lipca 2019 r. Premia należna obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji wynosi 1%.

Emitent podejmie działania niezbędne do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od Dnia Emisji.

Obligacje zabezpieczone będą hipoteką łączną na nieruchomościach Emitenta, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 (hotel „Mercure Warszawa Grand”) oraz WA4M/00072550/0 (hotel „Novotel Warszawa Centrum”), która została ustanowiona w związku z powyżej wskazaną emisją obligacji w dniu 26 czerwca 2015 r. (patrz raport bieżący nr 29/2015 z dnia 22.06.2015). Ponadto Obligacje zabezpieczone będą dodatkową hipoteką na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00097244/3 (hotel „Mercure Centrum Warszawa”), która zostanie ustanowiona przez Emitenta w terminie 45 dni od dnia emisji, przy czym Emitent informuje, iż notarialne oświadczenie o ustanowieniu tej hipoteki, zostało złożone w dniu 21.07.2016 r. Hipoteki ustanowione zostały do kwoty 625 000 000 (sześciuset dwudziestu pięciu milionów złotych). Łączna wartość rynkowa trzech nieruchomości obciążonych powyżej wskazanymi hipotekami, ustalona przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych wynosi 645 705 000 zł (sześćset czterdzieści pięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych). Wyciągi z operatów szacunkowych zawierających wyceny nieruchomości - hotel „Mercure Warszawa Grand” i hotel „Novotel Warszawa Centrum”, stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 26.06.2015 r., natomiast wyciąg z operatu szacunkowego zawierającego wycenę nieruchomości – „Mercure Centrum Warszawa” stanowi załącznik do niniejszego raportu. Funkcję administratora w stosunku do w/w hipotek pełnił będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A. Łączna wartość wszystkich zobowiązań Emitenta za pierwszy kwartał 2016 roku, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, wyniosła 593 512 tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Emitenta, jako spółkę publiczną, jak również dokumentów informacyjnych, publikowanych w związku z emisją Obligacji. Jednocześnie w ocenie Zarządu Spółki, zdolność do wywiązania się ze zobowiązań, w tym wynikających z Obligacji, będzie zapewniona z nadwyżki finansowej generowanej z działalności operacyjnej, jak również z korzyści finansowych wynikających z efektywnego zarządzania portfelem posiadanych aktywów.

Ponadto Emitent informuje, iż na podstawie oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożonych przez inwestorów, Zarząd Emitenta podjął decyzję o przydziale poszczególnym inwestorom wszystkich 200 000 (dwustu tysięcy) Obligacji.

Dokumenty do pobrania

Poświadczenia zgodności

Wyceny

Prezentacje

W dniu 26 czerwca 2015 roku Orbis S.A. wyemitował 300 000 (trzysta tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii ORB A 260620, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 300 000 000 zł (trzystu milionów złotych). Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej.

Obligacje nie mają formy dokumentu i w dniu emisji zostały zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oprocentowanie Obligacji w skali roku, ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marże odsetkową w wysokości 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w 6 (sześcio) miesięcznych okresach odsetkowych.

Obligacje wykupione zostaną według ich wartości nominalnej w dniu 26 czerwca 2020 roku („Dzień Wykupu”). Orbis, przed Dniem Wykupu, w dniu 26 czerwca 2018 roku może wykupić wszystkie wyemitowane Obligacje albo 50% wyemitowanych Obligacji, poprzez zapłatę na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię w wysokości 1% wartości nominalnej Obligacji oraz kwotę odsetek dla okresu odsetkowego kończącego się w dniu, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji.

Obligacje zabezpieczone będą hipoteką łączną na nieruchomościach Spółki, dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 oraz WA4M/00072550/0. Orbis zamierza podjąć działania niezbędne dla wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od Dnia Emisji.

Środki finansowe uzyskane z emisji Obligacji, w całości przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu, zaciągniętego przez Orbis na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2015 roku, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. na kwotę 480 000 000 zł (czterystu osiemdziesięciu milionów złotych).

Emisja obligacji złotowych - prezentacja

Dokumenty do pobrania

Poświadczenia zgodności

Wyceny