WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W trosce o ludzi i środowisko

4+2

  • 4 zobowiązania
    i 2 priorytetowe obszary

Ochrona dzieci

Kontakt

Emilia Maraszek

Biuro Prasowe

Orbis S.A.

 
+48 22 829 39 10 
 

Dowiedz się wiecej

Hotelarstwo w najlepszym standardzie
broszura korporacyjna

POBIERZ BROSZURĘ

ORBIS TV

OBEJRZYJ

Jako odpowiedzialny lider polskiego rynku hotelarskiego, Grupa Hotelowa Orbis, w ramach swoich działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, podpisała, pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji oraz w obecności Fundacji Dzieci Niczyje, przełomowy dokument dla branży turystycznej w Polsce – The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

 

 

W wyniku wzorowej współpracy interdyscyplinarnej, trójstronnego zaangażowania i wspólnych perspektyw propagowania dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Orbis S.A. podpisał, pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct).  Kodeks Postępowania jest odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci na świecie i w Polsce i ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich. 

 

Code of Conduct:

Podpisując The Code of Conduct, Orbis S.A. zobowiązał się wypełniać 6 kryteriów postępowania:

  1. Ustanowienie wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
  2. Przeszkolenie personelu hotelowego w zakresie ustanowionej przez firmę polityki. Szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej.
  3. Wprowadzenie w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.
  4. Informowanie turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.
  5. Informowanie kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: Policją, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc.
  6. Coroczne raportowanie.

 

 

Ochrona dzieci stanowi jedno z naszych 21 zobowiązań programu Planet 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Podpisany dokument to ważny krok w naszych działaniach na rzecz odpowiedzialnej turystyki w Polsce. Jako największa sieć hotelowa w kraju, dajemy przykład w tworzeniu dobrych praktyk w hotelarstwie, które pomagają w zwalczaniu negatywnych zjawisk społecznych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich.” – skomentował Laurent Picheral,  Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis.

Kodeks Postępowania powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes), która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi do celów komercyjnego wykorzystywania. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (ang. Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

„To Orbis był inicjatorem podpisania Kodeksu Postępowania, co jest krokiem milowym w podnoszeniu świadomości społeczeństwa i branży turystycznej na temat przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ” – dodaje Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

W Polsce, co roku Policja identyfikuje ponad 5 000 dzieci poniżej 15 roku życia, pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystywania seksualnego (art. 200 Kodeksu Karnego) i kilkadziesiąt do kilkuset przypadków małoletnich wykorzystywanych w prostytucji.  Wiele przypadków pozostaje niezidentyfikowanych gdyż jak to podkreśla nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji: „Każdego roku docieramy do setek, a nawet tysięcy krzywdzonych dzieci i pomagamy im. Ile jest jeszcze takich przypadków, o których nikt nie wie – trudno oszacować. Informacje świadczące o tym, że dziecku dzieje się krzywda, Policja pozyskuje z różnych źródeł.  Z pewnością przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci będzie znacznie mniej, a skuteczność walki z tego rodzaju przestępczością większa, jeżeli do działań zaangażujemy wiele podmiotów. Kodeks Postępowania to jeden ze sposobów podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce.  Ważne jest inicjowanie i wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich. Takie działania Policja będzie zawsze chętnie popierała i podejmowała z pełnym zaangażowaniem.”