WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

W dniu 30 kwietnia 2015 roku uzgodniony został plan połączenia spółek: „Orbis” S.A. (Spółka Przejmująca) z Hotek Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

W dniu 1 października 2015 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek.

Szczegółowy Plan Połączenia zawiera poniższy załącznik.

Plan połączenia