WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Przypominamy, iż art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nakłada zakaz nabywania i zbywania akcji w okresach zamkniętych przez członków zarządów, członków rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta, jego pracowników, biegłych rewidentów lub innych podmiotów, pozostających z emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Wyżej wymienione osoby nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

W przypadku raportu kwartalnego okresem zamkniętym są dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych.

W przypadku raportu półrocznego okresem zamkniętym jest miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych.

W przypadku raportu rocznego okresem zamkniętym są dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych.

Okresy zamknięte w 2015 r.:

Data publikacji raportu Okres zamknięty Raport
22 lutego 2017 22 stycznia 2017 – 22 lutego 2017 Raport roczny za rok 2016
27 kwietnia 2017 27 marca 2017 – 27 kwietnia 2017 Raport kwartalny za 1 kwartał 2017 r.
27 lipca 2017 27 czerwca 2017 – 27 lipca 2017 Raport półroczny za 1 połowę 2017 r.
26 października 2017 26 września 2017 – 27 września 2017 Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r.