WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 260 mln

  • Ponad 1 260 mln zł przychodów w 2015 roku

Przypominamy, iż art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nakłada zakaz nabywania i zbywania akcji w okresach zamkniętych przez członków zarządów, członków rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta, jego pracowników, biegłych rewidentów lub innych podmiotów, pozostających z emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Wyżej wymienione osoby nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

W przypadku raportu kwartalnego okresem zamkniętym są dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych.

W przypadku raportu półrocznego okresem zamkniętym jest miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych.

W przypadku raportu rocznego okresem zamkniętym są dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych.

Okresy zamknięte w 2015 r.:

Data publikacji raportu Okres zamknięty Raport
18 lutego 2016 1 stycznia 2016 – 18 lutego 2016 Raport roczny za rok 2015
28 kwietnia 2016 14 kwietnia 2016 – 28 kwietnia 2016 Raport kwartalny za 1 kwartal 2016 r.
28 lipca 2016 28 czerwca 2016 – 28 lipca 2016 Raport półroczny za 1 połowę 2016 r.
27 października 2016 13 października 2016 – 27 października 2016 Raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r.